Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van verkoop en levering. Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de koper wordt afgesloten. Deze laatste wordt geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor nietgeschreven
gehouden, behalve voor zover en in de mate dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard worden.

Wij verkopen niet aan particulieren maar enkel rechtstreeks aan professionelen, onze producten kunnen dus enkel aangekocht worden via één van onze vele Revor verdelers, je vindt ze hier allemaal terug.

1. Alle offertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend, bij benadering en zonder enige verbintenis van onzentwege. Indien na het maken van een offerte, maar voor het tot stand komen van de verkoop, de prijzen van onze leveringen, waarop onze offertes gebaseerd zijn, door bepaalde omstandigheden gewijzigd worden zoals onder meer een gewijzigde inkoopprijs, lonen of belastingen, zullen wij gerechtigd zijn om de prijs te herzien. In dergelijk geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.
2. Behoudens indien voorafgaandelijk en op schriftelijke wijze het tegengestelde werd overeengekomen, gelden al onze prijzen af fabriek. Het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen gaat over op de koper op het ogenblik van de levering af fabriek. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling gebeurt op risico van de klant.
3. Al onze verkopen gebeuren uitsluitend in naam en voor rekening van onze vennootschap die ze uitvoert. Iedere verkoop, zelfs deze gedaan door onze vertegenwoordigers, is voor onze vennootschap slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging. Bestellingen ondertekend door de klant verbinden deze onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald of niet.
4. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn te goeder trouw en bij benadering opgegeven en binden ons niet, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst. Vertragingen in de levering of uitvoering van de werkzaamheden geven de klant niet het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, noch geven ze de klant het recht de koopwaar te weigeren, noch op een schadevergoeding. Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de koper betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.
5. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom van ons of van de partij die in onze rechten is gesubrogeerd tot volledige betaling, meer eventuele kosten en/of bijhorigheden. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering van de goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de geleverde goederen te vervreemden of op enige wijze onherkenbaar te maken vóór algehele betaling. Indien de klant in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot vervreemding van de goederen aan een derde overgaat, cedeert de klant daarmee tegelijkertijd zijn vordering tot betaling van de prijs uit de vervreemding tot zekerheid aan ons. Dit artikel wijzigt de risico-overgang niet.
6. De klant verleent ons een retentierecht op alle goederen, documenten of gelden die wij in uitvoering van onze opdracht in ons bezit hebben, en dit vanaf de datum van de eerste opdracht. De klant geeft hierbij aan over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken en verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen welke zij aan ons nog verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak dan de gegeven opdracht.
7. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen zonder korting contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. De betaling door middel van een wissel brengt geen schuldvernieuwing met zich mee, en doet geen afbreuk aan voormelde bepaling. Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling (a) de wettelijke verwijlinterest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties opbrengen en (b) verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.
Bij niet-betaling van één van onze facturen op de vervaldag wordt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs van de nog niet vervallen facturen onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Wij houden ons ook het recht voor om alle verdere leveringen en uit te voeren werken te staken, mits kennisgeving hiervan aan de klant. In zodanig geval, zelfs bij een lichte of beperkte betalingsachterstand, maar slechts na een voorafgaande ingebrekestelling waaraan niet binnen de 8 dagen wordt geremedieerd, hebben wij ook het recht om alle of een gedeelte van de overeenkomsten met de klant van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Bij ontbinding hebben wij recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs, onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade te vorderen. Bij opschorting en bij ontbinding zullen wij ook het recht hebben om onze goederen terug te halen bij de klant.
8. Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectievelijke schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid.
9. Wij behouden ons het recht voor om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst waarborgen tot betaling van de koopprijs van de klant te eisen. De kosten van de vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant. Wij hebben het recht de overeenkomsten van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen zonder enige plicht tot schadeloosstelling indien de klant geen gevolg geeft aan de vraag tot het vestigen van een zekerheid.
10. Met uitzondering van de klachten wegens verborgen gebreken dienen alle klachten, waaronder ook deze betreffende de niet-conformiteit en zichtbare gebreken op straffe van verval te gebeuren per aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van de werken. Klachten wegens verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking ervan schriftelijk per aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden meegedeeld, dit op straffe van verval van recht. Klachten, ook al zijn deze gegrond, verschaffen de klant niet het recht de verdere uitvoering van enige contract met ons op te schorten.
11. Onze aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade en tot belope van de het gefactureerde bedrag van de betreffende levering, exclusief BTW. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade. Geleverde materialen worden niet teruggenomen, behoudens bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, in welk geval 70% van de prijs wordt terugbetaald mits franco geleverd ongeschonden in onze magazijnen. Deverpakking wordt in zodanig geval teruggenomen aan 50% van de aangeduide waarde.
12. Alle innings- en protestkosten verbonden aan betaalmiddelen en/of verbonden aan betalingsaanmaningen zijn ten laste van de koper.
13. Bij annulatie van een bestelling of van een opdracht door onze klant of koper, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen van 10% op de totale waarde of de prijs der prestatie en van 30% op de totale waarde of de prijs der prestatie indien de uitvoering van die opdracht is aangevat.
14. In geval van verschillen tussen de diverse vertalingen van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.
15. Alle overeenkomsten met ons afgesloten, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.